domingo, 31 de marzo de 2013

pol.linització en risc

S´ha demostrat l´impacte dels pesticides en els cervells de les abelles, animals de comportament complexe i elevat nivell de sociabilitat: disminueixen la seva capacitat de trobar, aprendre, recordar i llavors comunicar a les seves companyes de rusc on es troben, en bona qualitat i quantitat, el polen i el néctar. Tindran en compte les companyies productores de pesticides aquests resultats en l´avaluació de la seguretat dels productes químics ?

No hay comentarios:

Publicar un comentario